CAP LIFE LAT
Kapacitātes palielināšana LIFE programmas ieviešanai Latvijā (CAP LIFE LAT) ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) un Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas (LVAFA) veidots LIFE programmas projekts.
CAP LIFE LAT projekta mērķis ir veicināt sekmīgo LIFE programmas projektu apjomu Latvijā, sniedzot atbalstu projektu pieteicējiem un realizētājiem. 
Mērķa sasniegšanai izveidota LIFE atbalsta vienība, kurā interesenti var saņemt konsultācijas un ieteikumus no pieredzējušiem ekspertiem. Projekta ietvaros tiek rīkotas arī regulāras LIFE projektu pieteicēju un realizētāju mācības, izstrādāta mentoringa programma un  organizētā īpaša konsultatīvā padome efektīvākai mērķa sasniegšanai.
Projekta ietvaros pieredzējuši eksperti sniedz atbalstu LIFE projektu pieteicējiem un realizētājiem. Interesenti katru darba dienu var saņemt konsultācijas un ieteikumus. Tiek rīkotas arī regulāras LIFE projektu pieteicēju un realizētāju mācības, kā arī pieredzes apmaiņas pasākumi gan vietējā, gan Baltijas mērogā. 
LIFE atbalsta vienība nodrošina arī LIFE dokumentācijas un vadlīniju tulkošanu.
 
CAP LIFE LAT projekta stratēģiskā vīzija:
  • Iesniegumu skaita pieaugums;
  • Apstiprināto projektu skaita pieaugums.
 
Projektā plānotie rezultāti:
  • Pieaudzis sabiedrības informētības līmenis par LIFE programmas iespējām;
  • Parādījušies iesniedzēji, kas līdz šim nav īstenojuši LIFE projektus – pašvaldības, uzņēmumi, zinātniskās institūcijas un citas organizācijas;
  • Par 10% palielinājies iesniegto pieteikumu skaits;
  • Par 10% palielinājies atbalstīto pieteikumu skaits;
  • Izveidota darboties spējīga un kompetenta LIFE Atbalsta vienība.
 
CAP LIFE LAT projekta norises laiks ir no 2016.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim.
 

 

Projekta statuss
Nosaukums
Statuss
A.1: LIFE ieviešanas Latvijā pilnveidošana
Nav uzsākts

Aktivitāte ir vērsta uz konceptuālajām nepilnībām LIFE programmas īstenošanā Latvijā. Aktivitātes rezultātā sagaidāma izpratnes paaugstināšanās par LIFE programmas vispārīgajiem mērķiem. Tiks izvērtētas vājās vietas, piemēram, politikas nepilnības, noteiktas finansēšanas prioritātes, veikta izdevumu un ieguvumu analīze utt.

A.2: LIFE programmas prioritāšu noteikšana
Tiek īstenots

Izvērtējot iepriekšējā gadā iesniegtos pieteikumus, tiks veikta analīze par pieļautajām kļūdām un veiksmes stāstiem, kā rezultātā tiks noteiktas prioritātes un ieteikumi nākamajiem uzsaukumiem.

Apkopojums par gūtajām atziņām un kļūdām 2015. gada LIFE programmas uzsaukumā iesniegtajiem projektu pieteikumiem – kas jāņem vērā iesniedzot LIFE projektu.

A.3: Kapacitātes celšana jaunajām LIFE iespējām
Nav uzsākts

Aktivitātes ietvaros tiks analizētas jauno LIFE finanšu instrumentu (piemēram, integrētie projekti) iespējas Latvijā, veicinot pieteikšanos uz tiem 2018.gadā un pēc tam.

A.4: Nacionālās likumdošanas pielāgošana LIFE īstenošanas atbalstam
Tiek īstenots

Aktivitātes ietvaros tiek analizēti spēkā esošie nacionālā līdzfinansējuma  nosacījumi, kā rezultātā plānots sagatavot priekšlikumus nosacījumu uzlabošanai, lai tie veicinātu LIFE programmas ieviešanu Latvijā.

2016.gadā modificēti nacionālā finansējuma līguma nosacījumi un apkopotas projektu konkursa nolikuma nepilnības.

2017.gadā plānots pabeigt esošo nosacījumu izvērtēšanu un izstrādāt priekšlikumus uzlabotam regulējumam jaunajam plānošanas periodam.

A.5: LIFE atbalsta vienības izveidošana
Tiek īstenots

LIFE atbalsta vienība kā Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas struktūrvienība izveidota 2016.gada 1.aprīlī un pilnā – 4 cilvēku (vadītājs, 2 eksperti, komunikāciju speciālists) nokomplektēta 2016.gada maijā. LIFE atbalsta vienības galvenais mērķis ir veicināt sekmīgo LIFE programmas projektu apjomu Latvijā, sniedzot atbalstu projektu pieteicējiem un realizētājiem.

2016.gadā LIFE atbalsta vienības darbinieki ir konsultējuši aptuveni 100 cilvēkus/organizācijas (telefoniski, e-pastā, klātienē) – potenciālos LIFE projektu iesniedzējus, noorganizējuši 5 informatīvus seminārus ne tikai Rīgā, bet arī reģionos, noorganizējuši Latvijas LIFE projektu un Baltijas LIFE projektu tikšanos, kā arī piedalījušies pieredzes apmaiņas pasākumos ar citām ES dalībvalstīm un nodrošinājuši citu projekta aktivitāšu īstenošanu.

2017.gadā LIFE atbalsta vienība turpinās aktīvu darbu pie projekta aktivitāšu ieviešanas.

LIFE atbalsta vienība.

A.6: Semināru un apmācību programma
Tiek īstenots

Aktivitātes ietvaros plānots noorganizēt vismaz 40 seminārus/apmācības par dažādām tēmām, lai celtu visu iesaistīto pušu kapacitātes celšanos (potenciālie un esošie LIFE projektu iesniedzēji un ieviesēji, LIFE atbalsta vienība, VARAM atbildīgie darbinieki), kā arī izveidot mentoru programmu.

2016.gadā noorganizētas apmācības LIFE atbalsta vienībai, kā arī projektu iesniedzējiem – projektu rakstītāju seminārs. Septembrī nozīmēti 10 mentori – pieredzējuši, ar LIFE programmu saistīti cilvēki, kas palīdzēs LIFE atbalsta vienībai sniegt konsultācijas jaunajiem projektu iesniedzējiem.

2017.gadā plānoti vairāki semināri (vismaz 10) potenciālajiem un esošajiem LIFE projektu iesniedzējiem un ieviesējiem par dažādām tēmām, t.sk., seminārs projektu rakstītājiem par finanšu un administratīvajiem jautājumiem. 

Apmācību vajadzību izvērtējums.

Projektu rakstītāju seminārs.

LIFE programmas mentori.

A.7: LIFE Konsultatīvā padome
Tiek īstenots

LIFE Konsultatīvās padomes mērķis ir sniegt informatīvu atbalstu LIFE atbalsta vienībai, lai uzlabotu LIFE programmas projektu kvalitāti Latvijā iesniegšanas un īstenošanas stadijās.

2016.gada 29.aprīlī apstiprināta LIFE Konsultatīvā padome, kuras sastāvā ir pieredzējuši LIFE projektu īstenotāji no dažādām organizācijām (valsts iestādes, NVO, universitātes u.c.). 2016.gadā LIFE Konsultatīvā padome sanāca uz 2 sanāksmēm klātienē, kā arī vairākkārt konsultēja LIFE atbalsta vienību neklātienē.

2017.gadā paredzētas vismaz 3 LIFE Konsultatīvās padomes sanāksmes.

LIFE Konsultatīvās padomes sastāvs.

A.8: Tehniskais atbalsts valodas barjeras risināšanai
Tiek īstenots

Aktivitāte vērsta uz valodas barjeru risināšanu, ņemot vērā, ka visas LIFE programmas vadlīnijas pieejamas angļu valodā.

2016.gadā no angļu uz latviešu valodu pārtulkotas visu apakšprogrammu vadlīnijas, līguma nosacījumi, finanšu un administratīvās vadlīnijas un vērtēšanas vadlīnijas.

2017.gadā pēc jaunā uzsaukuma nepieciešamības gadījumā tulkotie dokumenti tiks papildināti ar izmaiņām.

LIFE programmas vadlīnijas latviešu valodā.

A.9: Pieredzes apmaiņa par LIFE projektu iesniegumiem un ieviešanu
Tiek īstenots

Aktivitāte vērsta uz labākās prakses pārņemšanu no citām valstīm un projektiem, kas palīdzētu Latvijas projektiem vieglāk atrast partnerus, nodrošināt pieredzes apmaiņu un atbilstību ES prioritātēm.

2016.gadā veiksmīgi noorganizēta Latvijā notiekošo projektu tikšanās un Baltijas valstu projektu tikšanās.

2017.gadā plānotas otrās projektu tikšanās gan Latvijas, gan Baltijas līmenī.

Latvijas projektu tikšanās 2016.

Baltijas projektu tikšanās 2016.

Baltijas projektu tikšanās 2016 - atskats.

 

A.10: Pieredzes apmaiņa par LIFE programmas ieviešanu un kapacitātes celšanu
Tiek īstenots

Aktivitāte vērsta uz labākās prakses pārņemšanu no citām ES valstīm par LIFE programmas ieviešanu un kapacitātes celšanu. Aktivitātes ietvaros plānoti pieredzes apmaiņas braucieni uz citām dalībvalstīm, kur sekmīgi tiek ieviesta LIFE programma, piedalīšanās Eiropas Komisijas rīkotajos apmācību pasākumos, kā arī pieredzes apmaiņas braucieni uz citām dalībvalstīm, kur arī tiek īstenoti kapacitātes celšanas projekti.

2016.gadā projekta darbinieki piedalījās divos Eiropas Komisijas rīkotajos pasākumos Beļģijā, Briselē, kā arī piedalījās kapacitātes projektu sanāksmē Ungārijā, iegūstot vērtīgu pieredzi un zināšanas no citu valstu pārstāvjiem.

2017.gadā plānotas vismaz divas pieredzes apmaiņas vizītes un piedalīšanās Eiropas Komisijas rīkotajās apmācībās, kā arī LIFE programmas Nacionālo kontaktpunktu tikšanās organizēšana Latvijā.

B.1: Projekta ietekmes novērtēšana caur iesniegumiem
Tiek īstenots

Aktivitātes ietvaros plānots novērtēt kapacitātes projekta ietekmi, vērtējot projektu iesniegumu un īstenoto LIFE programmas projektu efektivitāti.

2016.gadā tika apkopoti potenciālie un iesniegtie projektu pieteikumi sākot jau no koncepciju iesniegšanas, vērtējot to sasniegumus.

2017.gadā plānots veikt padziļinātu 2016.gadā iesniegto projektu izvērtējumu, apskatot gan stiprās, gan vājās puses.

B.2: Projekta panākumu pašnovērtējums
Tiek īstenots

Aktivitātes ietvaros katru gadu tiek veikts projekta pašnovērtējums, analizējot projekta ieviešanu un tā ietekmi, kā arī izvirzīto indikatoru sasniegšanu. 

Novērtējums par CAP LIFE LAT projektā sasniegto 2016. gadā.

C.1: LIFE programmas popularizēšana Latvijā
Tiek īstenots

Aktivitātes mērķis ir popularizēt LIFE programmu Latvijā gan sabiedrībai kopumā, gan potenciālajiem projektu pieteicējiem un ieviesējiem.

2016.gadā izstrādāts LIFE programmas Latvijā komunikāciju plāns, organizēta LIFE Info diena, izveidoti 4 video klipi par LIFE programmas iespējām, popularizēta LIFE programma drukātajos un interneta medijos, kā arī izdots buklets un noorganizēts pasākums “LIFE 15 gadi Latvijā”.

2017.gadā plānots turpināt komunikācijas plāna īstenošanu, aktīvi popularizējot LIFE programmu caur dažādiem kanāliem un dažādām mērķgrupām.

LIFE buklets.

LIFE programmas informatīvais seminārs Jelgavā.

LIFE programmas informatīvais seminārs Liepājā.

 
C.2: Projektu rezultātu izmantošanas veicināšana
Tiek īstenots

Aktivitātes mērķis ir veicināt LIFE projektu rezultātu izplatību Latvijā, analizējot šobrīd vājās vietas un sasniegumus un piedāvājot palīginstrumentus rezultātu izplatīšanā.

2016.gadā aktivitātes ietvaros izveidots apkopojums par LIFE programmas projektu sasniegumiem un panākumiem gada griezumā.

2017.gadā plānots izstrādāt vairākus palīginstrumentus projektu rezultātu izplatīšanai, piemēram, Laymans atskaites veidlapu, pēc-LIFE plānus utt. 

Atskats uz LIFE programmas paveikto 2016.gadā Latvijā.

C.3: Balva “Labākais LIFE projekts”
Tiek īstenots

Aktivitātes mērķis ir veicināt LIFE programmas atpazīstamību un popularitāti, kā arī veicināt piederības sajūtu programmai LIFE projektu īstenotājiem, reizi 2 gados pasniedzot labākā LIFE projekta Latvijā balvu.

2016.gadā pasākuma “LIFE 15 gadi Latvijā” ietvaros tika pasniegtas pirmās labāko projektu balvas 5 kategorijās. Nākamā balvu pasniegšanas ceremonija paredzēta 2018.gadā.

C.4: LIFE Latvijas mājas lapa
Tiek īstenots

Aktivitāte ir vērsta uz LIFE programmas popularizēšanu un tās mērķis ir apvienot viegli uztveramā veidā visu informāciju par LIFE programmu Latvijā, kā arī kapacitātes projekta un citu Latvijas LIFE projektu aktivitātēm.

2016.gada nogalē izveidota LIFE programmas mājas lapa www.lifeprogramma.lv, kura regulāri tiek papildināta ar aktuālo informāciju.

2017.gadā plānota mājas lapas papildināšana, uzlabošana un regulāra informācijas aktualizēšana.

D.1: Projekta vadība
Tiek īstenots

Aktivitātes mērķis ir nodrošināt sekmīgu projekta ieviešanu saskaņā ar plānu.

2016.gadā izveidota projekta vadības grupa, kas kopīgi nodrošina projekta aktivitāšu ieviešanu, finanšu vadību un atskaitīšanos.

D.2: Uzraudzības grupa
Tiek īstenots

Projekta uzraudzības grupas mērķis ir uzraudzīt projekta ieviešanas gaitu. Uzraudzības grupa izveidota 2016.gadā un tās sastāvā ir VARAM vadības pārstāvji, departamentu vadītāji, kā arī nevalstisko organizāciju, kas saistītas ar LIFE programmu, pārstāvji. 

2016.gadā notika 2 uzraudzības grupas sanāksmes un tikpat sanāksmes plānotas arī 2017.gadā.

LIFE Uzraudzības/vadības grupas sastāvs.

Projekta numurs:
LIFE14 CAP/LV/000002

Projekta nosaukums:
Kapacitātes palielināšana LIFE programmas ieviešanai Latvijā

Kontakti:
Jānis Vēbers
E-pasts: janis.vebers@lvafa.gov.lv
Mob.tel: 28665583

Mājas lapa:
www.lifeprogramma.lv

Kapacitātes projekta pasākumi
Svinības par godu LIFE 15...
23
nov
LIFE programmas projektu...
25
aug
Kapacitātes projekts
04
jul
Top Daudzgadu darba programma (2018 - 2020)
29. un 30. jūnijā notika 10 nacionālo kontaktpunktu, Eiropas Komisijas, EASME ekspertu un dalībvalstu kapacitātes...
08
jun
Noslēgusies projektu pieteikšana nacionālajam...
Šī gada 31. maijā noslēdzās pieteikumu iesniegšana nacionālajam līdzfinansējumam LIFE projektu realizēšanai. Kopā tika...
05
jun
ES “Zaļās nedēļas” ietvaros uzsver zaļās ekonomikas...
No 29. maija līdz 2. jūnijam Briselē noritēja Eiropas Savienības rīkotais ikgadējais pasākums “Zaļā nedēļa” ar augsta...
Visi jaunumi
Piesakies un saņem LIFE jaunumus epastā!
Pieteikties
Pieteikums
Projekta koncepcija
Projekta pieteikums nacionālajam līdzfinansējumam
Atskaites
Saņemt jaunumus e-pastā
Reģistrēties
Ziņot par problēmu
Post
Lietošanas noteikumi
Privātums